• Op 21 december 2022 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Beek Vooruit plaats. In totaal waren 37 leden aanwezig. Hieronder lees je de belangrijkste punten die tijdens de ALV besproken zijn.

 • Presentatie commissie Sportiviteit en Respect en vaststellen van de protocollen
  We starten de ALV met de presentatie van de commissie Sportiviteit en Respect. De commissie bestaat al enkele jaren en bestaat op dit moment uit Ludy Buijsse en Sander Weijmer. De commissie houdt zich bezig met allerlei zaken op of rond het voetbalveld die er eigenlijk niet thuishoren. Dit kan variëren van discriminatie of elkaar benaderen op een niet respectvolle manier, tot seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  In het afgelopen jaar is het binnen Beek Vooruit een aantal keer voorgekomen dat leden of niet leden op een niet respectvolle manier met elkaar omgingen, hetgeen zich uitte in persoonlijke gesprekken maar ook via (groeps-) berichtgeving in bijvoorbeeld Whatsapp naar vrijwilligers binnen Beek Vooruit. Het bestuur meldt dat zij hierop minder adequaat gereageerd heeft en daar ook zeker lering uit heeft getrokken. De les is dat binnen Beek Vooruit de afspraak is dat we op een waardige en respectvolle manier met elkaar omgaan en dat grof taalgebruik jegens elkaar niet (meer) wordt geaccepteerd.
  Op 27-1-2022 stelde het bestuur van Beek Vooruit een nieuwe gedragscode vast. Tot de eerstkomende ALV gold een proefperiode van deze nieuwe gedragscode. Het bestuur verzoekt de ALV om de gedragscode, welke op de website vindbaar is, vast te stellen. De ALV stemt hiermee in. Deze protocollen zijn hier te vinden.
  De commissie is wel op zoek naar nieuwe leden! Je kunt hiervoor contact opnemen met Ludy of Sander, via VCP@beekvooruit.nl.

  Financieel
  Ondanks de Coronacrisis is de penningmeester van Beek Vooruit tevreden over het financieel resultaat van het boekjaar 2021-2022. De gestegen kosten voor onze vereniging, waaronder de energiekosten, blijven punt van aandacht. Voor het seizoen 2022-2023 werd tevens de contributie vastgesteld. Deze werd zeer licht verhoogd ten opzichte van het vorige seizoen, je vindt de hoogte van de contributie hier. De kascontrolecommissie toonde zich zeer tevreden over het financieel beheer van Beek Vooruit. Pieter van Dongen neemt de vrijgekomen positie van Koen Dielemans in, waardoor deze commissie weer op sterkte is.

  Samenstelling bestuur
  Ton de Peijper meldt in de ALV dat het tijdelijk neerleggen van zijn functie als secretaris van Beek Vooruit (zie nieuwsbericht) definitief wordt; hij stopt helaas met zijn bestuurlijke activiteiten voor Beek Vooruit. Ton krijgt een mooie bos bloemen en een warm applaus voor zijn grote verdiensten voor Beek Vooruit. Mede door het vertrek van Ton, maar ook van Hans van Wolven, staat het huidig bestuur voor een grote uitdaging. Het aantal bestuursleden is gedaald tot onder het – in de statuten vermelde- minimum van 4 personen. Ondanks dat het bestuur hiermee wel bevoegd blijft is de noodzaak tot het aantrekken van nieuwe bestuursleden nog groter geworden. De functies van voorzitter en secretaris van het dagelijks bestuur, alsmede de voorzitter van de technische commissie zijn vacant en invulling van deze functies op korte termijn is zeer wenselijk en absoluut noodzakelijk om de vereniging goed te besturen.

  Nieuwe functie, Hoofd Opleidingen
  De technische commissie heeft sinds het vertrek van Hans van Wolven niet stilgezeten, dit omdat er een flink gat gevallen is door het vertrek van Hans. Er is een nieuwe functie opgenomen binnen de technische commissie, namelijk die van Hoofd Opleidingen. Onze oud-trainer Arno Gabriëls zal deze functie gaan vervullen. Tegen het einde van dit seizoen zal de TC samen met Arno de precieze invulling van deze functie gaan bespreken. De TC, maar ook het bestuur van Beek Vooruit is erg blij met de komst van Arno, zie ook dit nieuwsbericht!

  Vrijwilligers
  Tijdens de vorige ALV is al melding gemaakt van een tekort aan vrijwilligers. Het voorstel was toen om met ledenparticipatie aan de slag te gaan. Dat is tot op heden nog niet verder uitgerold. De reden hiervoor is geen onwil, maar simpelweg tijdsgebrek. In de afgelopen periode is een groep mensen samengesteld die verder vorm gaat geven aan de ledenparticipatie. De intentie is om dit aan het begin van het seizoen 2023-2024 ook daadwerkelijk in te gaan voeren. Dat betekent dat leden en ouders van (jeugd-)leden worden verplicht om bijvoorbeeld 2 uur per jaar een activiteit bij Beek Vooruit te volbrengen. Dit bijvoorbeeld door het wedstrijdsecretariaat te versterken, ranja te schenken, de fietsenstalling te ordenen op de zaterdag of een bardienst te volbrengen. De nieuwe groep mensen die geformeerd is zal ook gaan kijken hoe we het beste vrijwilligers kunnen gaan werven. Dit zal in elk geval starten met het in beeld brengen van de vacatures en functies, dit door middel van het opstellen van functiebeschrijvingen.

  Zaterdag- zondag voetbal
  Vorig jaar hebben we tijdens de ALV al gemeld dat we gaan inventariseren wat de mening/behoefte is binnen onze vereniging naar het zaterdag- of zondagvoetbal. Daar is tot nu toe nog niets aan gedaan, ook hier weer vanwege tijdsgebrek. Hoewel we deze wens echt gaan onderzoeken, geeft het bestuur nu al aan dat, als de wens is om naar een zaterdag vereniging te gaan, het bijna onmogelijk is om dit te realiseren. Wij voetballen nu op zaterdag al tot 19.00 uur en we hebben maar twee verlichte velden. Ons complex kan zaterdag voetbal op dit moment simpelweg niet aan. De ontwikkeling (vergroting) van ons sportpark hangt voor een deel samen met de eventuele komst van Beeks Buiten, daar is door ons op ingezet. Nu dit zeker nog vele jaren gaat duren, zou de ontwikkeling van de Heikant jaren stil komen te liggen, hetgeen een ongewenste situatie zou zijn. We gaan immers niet investeren als we niet weten welke ontwikkelingen ons te wachten staan. Onlangs heeft de gemeenteraad van Breda zich positief getoond over een motie die aangeeft een verkenning te willen opstarten van de verplaatsing van de tennisvereniging en een her-allocatie van Beek Vooruit (zie bericht). Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, zullen we geduld moeten hebben.

  Kantine cashless
  Ook is tijdens de vorige ALV al aangekondigd dat de kantine van Beek Vooruit cashless wordt. De redenen hiervoor zijn veiligheid (veel kasgeld leidt tot onnodige veiligheidsrisico’s), maar ook minder handelingen met afsluiten van de kantine en lagere kosten als gevolg van hoge bankkosten bij inlevering van cashgeld. Elk team zal een pasje krijgen waarmee ze ook een “potje” kunnen maken. We gaan starten met een proefperiode welke we zullen evalueren. 

  Oproep versterking vereniging
  Oud-voorzitter Jan Hoppen neemt het woord bij de rondvraag. Hij toont zich bezorgd over het feit dat er nog maar vier bestuursleden actief zijn. Hij geeft aan dat er te veel werk is voor een bestuur van vier personen, daar is de vereniging echt te groot en te complex voor. Hij roept met klem mensen met kwaliteiten op om op te staan om de vrijgevallen functies op te vullen. Het bestuur geeft aan de oproep van Jan te waarderen. Kandidaten mogen zich zeker melden!