• Resultaten enquête Fontys Hogeschool bij Beek Vooruit

  11 feb 2023 Beheerder
 • Afgelopen periode hebben Floris van der Tuijn, Juup Elias, Menno Wirken en Iris Roelofs, alle vier student aan de Fontys Hogeschool, studierichting Speco (Sport en economie) een enquête gehouden in verband met een uit te brengen verenigingsadvies bij Beek Vooruit. Dit in het kader van hun studieproject. 

  In dit nieuwsbericht van Beek Vooruit lees je een samenvatting van de onderzoeksresultaten en welke acties Beek Vooruit wil gaan nemen volgende op deze resultaten.

  Aantal terugontvangen enquêtes
  De enquête is verzonden naar de circa 1.000 leden van Beek Vooruit. Door 165 leden werd de moeite genomen om deze enquête in te vullen. Wij danken iedereen die de moeite heeft genomen om deze enquête in te vullen! 

  Onderwerpen
  De studenten hebben met name de tevredenheid gemeten over een aantal uiteenlopende zaken. Deze kunnen we onder te verdelen in:

  • Tastbare zaken
  • Communicatie 
  • Betrouwbaarheid
  • Veiligheid
  • Responsiviteit (hoe reageert de vereniging)

  De tevredenheid over de verschillende zaken wordt uitgedrukt tussen 1 en 5 (1=zeer ontevreden, 2=ontevreden, 3=neutraal, 4=tevreden, 5=zeer tevreden).

 • De resultaten
  In zijn algemeenheid zijn de leden neutraal tot tevreden over de verschillende bevraagde onderwerpen. Dit uit zich in een totaal gemiddeld cijfer van 3,5. In de grafiek hierboven zijn de scores per onderwerp zichtbaar gemaakt.
  De meeste opvallende zijn de grote mate van tevredenheid over de velden (4,1), het clubtenue (4,1) en de veiligheid op ons sportpark (4,3). Gelukkig zijn deze zaken binnen Beek Vooruit dus naar volle tevredenheid van de leden geregeld. Een heel stuk minder tevreden zijn onze leden over de kleedkamers en het sanitair (2,8). De meeste onderwerpen scoren tussen neutraal en tevreden in. Communicatie, opvolging van klachten en beantwoorden van vragen scoren echter ook wat onder gemiddeld.

  En wat nu?
  Overall genomen kunnen we vaststellen dat de leden redelijk tevreden zijn. Echter, Beek Vooruit is hier zelf niet “tevreden” mee. Hoewel Beek Vooruit geen serviceclub is, hecht het bestuur van Beek Vooruit wel waarde aan tevreden leden. We zouden op de meeste onderwerpen op zijn minst een “4” kunnen scoren en het liefst uiteraard een “5”! Maar daarvoor is echt hulp nodig! Hulp van vrijwilligers om het vele werk te kunnen verzetten. Het bestuur heeft de volgende speerpunten uit de enquête benoemd om actie op te zetten met daarnaast wat nodig is om dit ook te kunnen verbeteren. De prioriteit ligt bij die zaken die de laagste scores laten zien.

  Actiepunt 1 kleedkamers
  De tevredenheid over de kleedkamers is laag. Een greep uit gemaakte opmerkingen: verouderd, klein, te koud of te warm water, ouderwets, toe aan nieuwbouw, te weinig kleedlokalen.  
  Wij begrijpen de ontevredenheid over de kleedkamers. Het is een onderwerp dat al jaren op de agenda staat. Een aantal jaar geleden was het plan er nog om het kleedkamercomplex in zijn geheel nieuw onder te brengen in de nieuw te bouwen kantine en tribune. Vanwege de onduidelijke toekomst heeft het bestuur besloten om de nieuwbouwplannen in de ijskast te zetten. Dat betekent echter dus dat het kleedkamerprobleem voor nu blijft bestaan. Het opknappen van de kleedkamers zou hierbij een logische oplossing zijn. Het pand is eigendom van de gemeente en wij huren dit van hen. Het opknappen van de kleedkamers is dus een taak van de gemeente, maar deze heeft op onze verzoeken tot op heden toe nog niet positief gereageerd. Met de resultaten van deze enquête onder de arm zullen wij wederom de gemeente Breda oproepen om het gebouw te moderniseren, waarbij zij het complex gelijktijdig kunnen verduurzamen.

  Actiepunt 2 verbetering van de communicatie in zijn algemeenheid
  Uit de onderzoeksresultaten komt naar voor dat het onderwerp communicatie (in de meest algemene zin) bij een aantal leden ook leidt tot enige mate van ontevredenheid. Zo geven sommige leden terug dat zij de informatievoorziening (te) laat en (te) beperkt vinden. Dit geldt zowel voor de communicatie vanuit het bestuur als vanuit de commissies die evenementen organiseren. Ook de website en de social media die Beek Vooruit heeft worden neutraal beoordeeld. Weinig uitnodigend, onoverzichtelijk, niet gebruiksvriendelijk zijn hier de gehoorde opmerkingen.
  Goede communicatie binnen onze vereniging is een absolute voorwaarde voor een goed functionerende vereniging. Niet alleen vanuit de tevredenheidsmeting onder de leden is gebleken dat we hier nog wat te doen hebben. Ook het bestuur zelf was voor de enquête al van mening dat de communicatie nog niet goed gestroomlijnd en ook zeker nog niet volledig is. Een ander issue wat bij onze uitingen speelt is om de verschillende leeftijdscategorieën van onze leden en de ouders van onze jeugdleden op een effectieve manier te bereiken. Het bestuur heeft verbetering van de communicatie zeker op de agenda staan. De coördinatie en een deel van de uitvoering van de in- en externe communicatie ligt bij de communicatie commissie. Net als een aantal andere commissies kampt ook deze commissie met een forse onderbezetting. Versterking van deze commissie is een must om dit punt te verbeteren. Van de aankomende acties om ons vrijwilligersbestand te vergroten zal ook de aandacht uitgaan naar deze commissie. Wil je meehelpen met de communicatie? Ben je graag in contact met andere leden en ben je enthousiast om hier mee aan de slag te gaan? Kom dan helpen en stuur een email naar communicatie@beekvooruit.nl.

  Overige vragen enquête
  Er zijn nog twee aanvullende vragen in de enquête gesteld die buiten het onderzoek van de studenten vielen. Dit waren voetbal je het liefst op zaterdag of op zondag (voor de senioren). Hieruit kwam naar voor dat de voorkeur uit gaat naar de zaterdag. In de afgelopen ALV is hier ook over gesproken, zie nieuwsbericht.
  Daarnaast is de vraag aan de leden gesteld of zij bereid zijn om 2 uur per jaar vrijwilligerswerk bij de club te doen. De reactie daarop was overweldigend positief! Maar liefst 70% van de geënquêteerden geeft aan dat hij of zij hiertoe bereid is en dat is goed nieuws. Binnen de vereniging is op dit moment een club mensen actief die een vorm van ledenparticipatie aan het opzetten is. Daarnaast gaan we wat meer grootschalig een wervingsactie opzetten om meer vrijwilligers aan de club te binden.

  Meer informatie?
  Wil je naar aanleiding van dit bericht meer informatie? Stuur dan een email naar communicatie@beekvooruit.nl!